Biblioteka szkolna - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Biblioteka szkolna

O szkole

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serce - wzruszeniem."

Kornel Makuszyński


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej – p. Urszula Starzyńska
Poniedziałek 7.30 – 13.30
Wtorek  8.00 – 12.30
Środa  8.00 – 13.30
Czwartek 8.00 – 13.30
Piątek  8.00 – 9.30


REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ
GIMNAZJUM  W  DZIADOWEJ  KŁODZIE


Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.

1. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu.
2. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
3. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
4.Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
5. Uczeń, który nie oddał w terminie książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
6. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
7. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez
nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
8. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
10. Zasady korzystania   z czytelni i ze stanowiska komputerowego określają odrębne  regulaminy.
11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków


REGULAMIN CZYTELNI GIMNAZJUM  W DZIADOWEJ  KŁODZIE


1.
Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie , pracownicy szkoły, rodzice.
2. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.  Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4. W czytelni należy zachować ciszę .
5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów , tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni .
6. Książki ze zbioru podręcznego podaję bibliotekarz.
7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce ,książki oddaje się bibliotekarzowi .
8. Jednorazowo można korzystać z dwóch książek .
9. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem .
10. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki , pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.
11. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE


1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie j oraz pracownicy Gimnazjum.
2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
11. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje bibliotekarz.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
13. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków.
14. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
17. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.


NOWE KSIĄŻKI

Nowa Ziemia. Pierwszy tom trylogii Świat po Wybuchu. Świat po wielkich eksplozjach. Szesnastoletnia Pressia mieszka w gruzach z innymi zmutowanymi, którzy ocaleli po Wybuchu. Partridge wychował się w sterylnej Kopule pośród nielicznych Czystych. Oboje uciekają. Pressia – przed poborem do militarnej organizacji, Partridge – przed ojcem tyranem. Ich spotkanie zmieni bieg historii Nowej Ziemi...

Świat po Wybuchu. Bezpieczni są tylko Czyści, żyjący spokojnie pod Kopułą. Na zewnątrz pozostali zmutowani. Partridge, syn Willuksa, dowódcy Czystych, ucieka spod kopuły, by na zewnątrz odnaleźć matkę. Dołącza do grupy Wyrzutków, na których czele stoi El Capitan. Żeby odzyskać syna, Willuks nie cofnie się przed niczym. Żeby ocalić pozostałych, Partridge będzie musiał wrócić pod Kopułę i zmierzyć się z najstraszniejszym wyzwaniem. Pressia zaś, uzbrojona tylko w tajemniczą skrzynkę ze wskazówkami, wyruszy w drogę tam, gdzie nie prowadzą żadne mapy. Jeśli tej dwójce się powiedzie – uratują świat, jeśli nie – ludzkość zapłaci przerażającą cenę…

Bestseller numer 1 w Anglii przez wiele tygodni. Wstrząsające wspomnienia dziecka maltretowanego i molestowanego przez swoich najbliższych –bardziej poruszające niż historie opisywane przez Cathy Glass. Rozdzierająca serce, przerażająca prawdziwa historia chłopca torturowanego przez matkę, braci i otoczenie. A świat pozostał niemy.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego