Informacje dla Trzecioklasistów - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje dla Trzecioklasistów

Dla uczniów

INFORACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III


Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
1. Informujemy, że uczniowie, którzy:
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
• posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
• chore lub niesprawne czasowo
• posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• zostały objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze względu na:
- Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
- Zaburzenia komunikacji językowej
- Sytuację kryzysową lub traumatyczną
mogą mieć dostosowane formy i warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polegające m.inn.:
- na wydłużeniu czasu pracy
- pracy na arkuszu dostosowanym do dysfunkcji
- nie przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi
- dostosowaniu miejsca pracy do dysfunkcji ucznia
- obecności nauczyciela wspomagającego

2. Dostosowanie form i warunków określa rada pedagogiczna na podstawie
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
- zaświadczenia  stanie zdrowia wydanego przez lekarza
- opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

3. Opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie od lekarza należy złożyć do 15 października w sekretariacie szkoły.Poniżej link do portalu, w którym uczniowie klas III Gimnazjum moga znaleźć
wskazówki dotyczące egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych.
Procedury
przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego
w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego