Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014 - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014

BIP

Dziadowa Kłoda: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie oraz do Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie.
Numer ogłoszenia: 27258 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276463 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie, ul. Słoneczna 5, 56-504 Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie, tel. 62 7851780, faks 62 7859602.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie oraz do Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego Ekoterm plus dla Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie oraz do Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 o następujących parametrach: A. Gęstość w temp. 15º C, g/ml, nie większa niż 0,860 B. Wartość opałowa, MJ/Kg, nie mniejsza niż 42,60 C. Temperatura zapłonu, º C, nie niższa niż 56,00 D. Lepkość kinematyczna w temp. 20º C mm/s, nie większa niż 6,00 E. Skład frakcyjny: - do temp. 250 º C destyluje, % (v/v), nie więcej niż 65 - do temp. 350 º C destyluje, % (v/v), nie mniej niż 85 F. Temperatura płynięcia, º C, nie wyższa niż -20 G. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, % (m/m), nie większa niż 0,3 H. Zawartość siarki, % (m/m), nie większa niż 0,20 I. Zawartość wody, mg/Kg, nie większa niż 200 J. Zawartość stałych ciał obcych, m/Kg, nie większa niż 24 G. Pozostałości po spaleniu,% (m/m), nie większa niż 0,01..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BIS sp. j., Józef Szyszka i Jerzy Szyszka, Namysłowska 7, 63-640 Bralin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207230,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3,53
Oferta z najniższą ceną: 3,53 / Oferta z najwyższą ceną: 3,55
Waluta: PLN.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego