Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2015 - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 2015

BIP

Dziadowa Kłoda: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie oraz dla Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie
Numer ogłoszenia: 13731 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 421380 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie, ul. Słoneczna 5, 56-504 Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie, tel. 62 7851780, faks 62 7859602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie oraz dla Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5, w ilościach niezbędnych do ogrzewania pomieszczeń. Planowana łączna ilość oleju wynosić będzie około 52 000 litrów . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostaw oleju do poszczególnych obiektów. 2. Planowana ilość dostaw oleju: - Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 - 52000 litrów 3. Wymagane parametry oleju opałowego są integralną częścią umowy. Są one następujące: A. Gęstość w temp. 15º C, g/ml, nie większa niż 0,860 B. Wartość opałowa, MJ/Kg, nie mniejsza niż 42,60 C. Temperatura zapłonu, º C, nie niższa niż 56,00 D. Lepkość kinematyczna w temp. 20º C mm/s, nie większa niż 6,00 E. Skład frakcyjny: - do temp. 250 º C destyluje, % (v/v), nie więcej niż 65 - do temp. 350 º C destyluje, % (v/v), nie mniej niż 85 F. Temperatura płynięcia, º C, nie wyższa niż -20 G. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, % (m/m), nie większa niż 0,3 H. Zawartość siarki, % (m/m), nie większa niż 0,20 I. Zawartość wody, mg/Kg, nie większa niż 200 J. Zawartość stałych ciał obcych, m/Kg, nie większa niż 24 K. Pozostałości po spaleniu,% (m/m), nie większa niż 0,01..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółka jawna T&J, Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 113880,00

Oferta z najniższą ceną: 113880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115960,00

Waluta: PLN.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego