Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016 - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016

BIP

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 344728-2015 z dnia 2015-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dziadowa Kłoda


1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5, w ilościach niezbędnych do ogrzewania pomieszczeń. Planowana łączna ilość oleju...
Termin składania ofert: 2016-01-13
Dziadowa Kłoda: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
Numer ogłoszenia: 20632 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344728 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie, ul. Słoneczna 5, 56-504 Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie, tel. 62 7851780, faks 62 7859602.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywne w miarę potrzeb dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PETROL Sp. z o o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131057,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86320,00
Oferta z najniższą ceną: 86320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86320,00
Waluta: PLN .


Powrót do głównej strony


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego