Wolne stanowiska pracy - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wolne stanowiska pracy

BIP

DYREKTOR GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – SEKRETARZ
NA CZAS OKREŚLONY

SEKRETARZ GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE


1. Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie średnie,
2) znajomość obsługi podstawowych programów biurowych,
3) znajomość prawa oświatowego (Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty),
4) znajomość przepisów w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.


2. Wymagania dodatkowe:


1) znajomość programów SIO, HERMES,
2) doświadczenie na stanowisku w sekretariacie szkoły.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) obsługa sekretariatu szkoły,
2) prowadzenie spraw kadrowych


4. Wymagane dokumenty:


1)
list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17.07.2018 r. godz. 10.00
na adres: GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE  ul. Słoneczna 5, 56-504 Dziadowa Kłoda,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie – sekretarz umowa o pracę na czas określony.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w dniu 17.07.2018 r. o godz. 11.00

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie  przy ul. Słonecznej 5 pok. 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62785 1780.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum    w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gimnazjum.dziadowakloda.pl i na tablicy informacyjnej w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie  przy ul. Słonecznej 5.


Dyrektor/-/ Renata Kokot 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego